WIE WIJ ZIJN

Credo betekent "Ik geloof" in het Latijn. Geloven is een belangrijk deel van onze identiteit, want zo is alles begonnen. Wij geloven dat er een levende God is en dat niets voor Hem onmogelijk is. Het grootste wonder dat Hij deed, is dat Hij het mogelijk maakte voor mensen om Hem te kennen en met Hem verzoend te worden. We zijn Credo in 2017 begonnen als een sprong in het diepe, omdat we ons hebben verbonden aan dit geloof.
Image

History:


Credo Church werd opgericht in januari van 2018 en begon als een gemobiliseerde startup gemeenschap van 60 mensen. De visie was om deze mensen te trainen om een zendende kerk te worden, wat betekent dat het doel was om discipel-makers en stedelijke zendelingen uit te zenden. Deze mensen zouden worden ingezet op strategische locaties of relationele netwerken, om discipelen te maken van de onbereikte en onkerkelijke bevolking van Amsterdam. Credo Church is een multi-etnische, westerse kerk in Amsterdam Noord.

Credo was bedoeld en werkt nog steeds vanuit de noordelijke stadsdelen van Amsterdam, waar de kerk haar aandacht op richt. Het gebied telt ongeveer ~90.000 inwoners, en er zijn slechts enkele christelijke kerken die als actieve getuigen voor deze mensen werken.

De bevolking van Amsterdam Noord zal naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Dit komt door de herontwikkeling van grote industriegebieden tot woongebieden. Daarom is het noodzakelijk dat dit gebied versterkt wordt met kerken die een passie hebben voor de zending van God en zijn Koninkrijk.

Beliefs

GOD- God is 3-in-1, there is only one God in three persons -- Father, Son, and Holy Spirit. 

God- de Vader
Hij is de schepper en onderhouder van alle dingen, en Hij schiep het universum in liefde en schiep de mens naar Zijn beeld om bemind te worden en riep de mens na de rebellie en val van de mens door Christus tot Zich terug. Hij is opperste heilig, altijd en alleen maar goed. Hij is liefde.
Genesis 1, Numbers 23:19, Psalm 119:68, John 3:16-17, 1 John 4:8

Jesus- de Zoon
Hij is God in het vlees. Jezus werd geboren uit een maagd en leefde een zondeloos menselijk leven als mens én God. Hij offerde zichzelf op als het perfecte offer voor de zonden van alle mensen door te sterven aan een kruis. Hij stond na drie dagen in het vlees op uit de dood om zijn macht over zonde en dood te demonstreren. Hij steeg op naar de hemel en zal terugkeren.
Isaiah 7:14, Luke 1:31-35, John 1, Colossians 1:15-20, Titus 2:14

The Holy Spirit
De Heilige Geest is God; het derde deel van de Drie-eenheid. Hij was werkzaam in het Oude Testament en werd met Pinksteren in volheid aan de Kerk gegeven. Hij verzekert ons van onze verlossing, leidt ons in alle waarheid, verheerlijkt Jezus en overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij reinigt de mens van de oude natuur en vormt ons naar het beeld van Christus. Hij troost ons, geeft ons geestelijke gaven en stelt ons in staat tot dienstbetoon.  De doop in de Heilige Geest, volgend op de bekering, maakt de volheid van de Geest vrij en blijkt uit de vruchten en gaven van de Heilige Geest.
Genesis 1:2, Acts 1:8/2:1-18, Ephesians 1:13-14, John 14:16-17/16:7-13, Romans 8, Galatians 5:16-26, 1 Corinthians 12:1-11

BIBLE- The Bible is God's Word, it is one true book with many writers but only one author.

The Holy Bible​ 
Wij geloven dat de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament de geïnspireerde woorden van God zijn, zoals geschreven door menselijke schrijvers, onder de bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest. Het is de hoogste bron van waarheid voor het christelijk geloof over het leven. Omdat het door God geïnspireerd is, is het waarheid zonder enige fout.  Haar gezag is ultiem, definitief en eeuwig. Er kan niets aan worden toegevoegd, van worden afgetrokken of in enig opzicht worden vervangen. De Bijbel is de bron van alle leer, onderricht, correctie en berisping. Hij bevat alles wat nodig is als leidraad voor godsvrucht en praktisch christelijk gedrag en is volledig relevant voor ons dagelijks leven.
Deuteronomy 4:2, Psalms 12:6/119:160, 2 Timothy 3:16-17, 2 Peter 1:20-21

Salvation- Salvation is free for all it is a gift of grace through faith

Jesus saves us from certain death
Wij geloven in de hemel (bereid voor God en de rechtvaardigen) en de hel (bereid voor de duivel en zijn engelen) en wanneer iemands fysieke lichaam sterft, zal zijn ziel de eeuwigheid in een van die twee plaatsen doorbrengen. Er is maar één weg naar de hemel en terug naar de Vader (God) en dat is via Jezus. Hij stierf als het offer voor onze zonden die ons van God scheiden en alleen door geloof in Hem worden we gered. We kunnen het niet verdienen door goede daden. We moeten onze zonden erkennen en belijden en geloven dat Jezus is wie hij zegt dat hij is en dat hij deed wat hij zegt dat hij deed. We moeten opnieuw geboren worden.
Matthew 25:34/41/46, John 3:5-6/15-18/14:6, Romans 6:23/10:9-10, Ephesians 2:8-9

Core Values:

Gemeenschap
Wij geloven dat God ons heeft geroepen om deel uit te maken van het lichaam van Christus. Verbonden en toegewijd zijn aan Zijn lichaam, relaties waarderen en een actieve rol spelen binnen deze gemeenschap.

Gastvrijheid
Gastvrijheid is niet zomaar een dienst, maar een sfeer. Iedereen moet zich welkom en aanvaard voelen. Onze gastvrijheid is de manier waarop wij liefde, zorg, bezorgdheid en dienstbaarheid tonen!

Character Development
Discipelschap en mensen toerusten om hun bestemming te ontdekken. Het onderwijzen van volharding en integriteit, dat wat een bewezen karakter ontwikkelt. Ons doel is om bewonderenswaardig doelgerichte, vastberaden en onwrikbare mensen op te leiden die gedurende hun hele leven en roeping de wonderen van God zullen zien.

Kingdom-Minded
Wij willen de geestelijke ogen en oren van iedereen versterken, zodat zij beter de manieren herkennen waarop God hen wil gebruiken in hun dagelijks leven. Wij willen de mogelijkheden geven om om te gaan met de cultuur om ons heen, om mannen en vrouwen van invloed te zijn in onze samenleving, zodat wij het hart van God voor de mensen om ons heen en in de hele wereld beter kunnen begrijpen.

9 DNA Points:

Family  
The church is more than a religious institution, it’s a loving and caring family. Everybody is welcome the way they are. The church is a place for multiple generations. It’s very important that everybody has a place in church.

Togetherness 
Keep going forward together. God is a God of relationships (Father - Son - Holy Spirit ). We’re better together, and being together is always better than being alone. We believe in families, teams and friendship.

Positivity & Generosity 
Wij beschouwen het glas als halfvol vanwege onze positiviteit. Wij kijken naar de positieve dingen in het leven en stellen ons dankbaar op omdat Hij onze hoop en redding is. Wij zijn gul om elkaar te bemoedigen en op te beuren, omdat God, onze vader, gul is en ons alles heeft gegeven.

Excellence
Wij streven naar uitmuntendheid. Alles wat we doen en geven is niets anders dan het beste voor God en mensen.

Authenticity
Niemand is perfect, dus kom zoals je bent. Een authentiek persoon is iemand die echt is, dus moeten we daarnaar leven. God schiep ons naar Zijn beeld en heeft ons een uniek ontwerp gegeven, we moeten de volheid weerspiegelen van wie we zijn vanwege wie Hij is. Wees echt!

Respect 
We promote a culture of respect for each other, regardless of your background, opinion or deeds. Don’t just pay attention to what is good for yourself but also what is good for others. We respect you for who you are.

Passion 
Passie voor mensen en de kerk. Deze passie komt tot uiting in het aanbidden van God. Het motiveert om anderen te dienen en drijft ons in onze projecten. Wanneer passie deel uitmaakt van ons DNA, is niets onmogelijk. Presenteer uw ideeën en bid erover. Bouw de kerk op passie.

Multiplication 
We willen ons vermenigvuldigen zodat de kerk een epidemie van liefde wordt. Elk jaar bidden we dat elke christen één persoon tot Christus leidt. 1 + 1 in alles.

Boldness
We believe that God is active and that we live with His supernatural strength. That’s why we testify our faith, to make His reality visible in our environment. Be bold in praying for each other and sharing Jesus.

Ministries:

Worship: “The worship team’s primary goal is to exalt Jesus above every other name and to let Him glorify the Father. How we do that is by leading the congregation into a worship experience: a special and personal encounter with God.”

Life groups: Wij geloven dat God mensen heeft ontworpen om in gemeenschap te leven. Daarom zijn levensgroepen er om relaties op te bouwen en te ontwikkelen. Wij worden aangemoedigd elkaar lief te hebben en dieper te groeien in onze liefde voor God. In een levensgroep kun je verwachten vrienden te maken om het leven mee te delen en transformatie te ervaren in je eigen wandel met Christus.

Hospitality: Gastvrijheid bestaat als een bediening om de aanwezigheid van de Heer en zijn kerk te herbergen. Wij houden ervan en genieten ervan om een plaats te creëren waar God kan wonen en wij willen dat iedereen die in Credo komt zich geliefd, waardevol en gezien voelt.

Prayer: De wereld is een slagveld en het hart van de Vader verlangt naar mensen die als soldaten in zijn leger willen strijden tegen de huidige duisternis. Verlangt uw hart naar herstel van de mensheid? In de gebedsbediening komen we samen om dingen te zien veranderen in gemeenschap met de God die wonderen doet.

Translation: Bij Credo willen we dat iedereen meedoet in plaats van toekijkt. Om je in staat te stellen dit te doen doen we ons best om wat we doen aan te bieden in de talen die voor jou natuurlijk zijn, zodat je met wat meer gemak dieper kunt groeien in je wandel met God. 

Young adults: Credo Young Adults ministry is de plek om gemeenschap te vinden en op te bouwen. Het leven is beter samen, dus ons doel is om Christus-gerichte vriendschappen op te bouwen die een leven lang meegaan.

Cafe: The goal of Credo Café is not only to have a place to socialize after church but moreover to reach the people from the neighborhood. We want to be a community center for those who need us, a place where they feel safe and can come whenever they are in a time of need.

Teens: In Credo Teens willen we een gastvrije plek creëren waar ze kunnen ontdekken wie ze zijn in Christus en wat Hij voor hen betekent, terwijl ze leren een gemeenschap te vormen in relaties maar ook door te dienen. 

Women: Wij zijn een gemeenschap van vrouwen die om elkaar geven en willen investeren in een godvruchtige levensstijl en hun relatie met God door samen bijbelse principes te ontdekken en toe te passen.

Couples: Family was God’s idea. We believe the anchor to a strong family is a strong marriage, with God at the center. Credo Couples seeks to strengthen marriages by establishing them in healing, wholeness, and community. You can expect to have a refreshing time together and to grow in intimacy with God and your spouse.

Contact Information:

Stichting Credo Church
Kometensingel 58
1033BW Amsterdam
Nederland

info@credochurch.nl

BANK INFORMATIE

Stichting Credo Church
IBAN: NL16INGB0008514489

OTHER INFORMATION